پست های ارسال شده در آدر سال 1392

درمان

یا ستار رفتیم! که برسیم.نشستیم! که سخن بگوییم.ایستادیم! که ببینیم.ماندیم! که برقرار باشیم.گفتیم! که ساکت نباشیم.خوابیدیم! که خستگی بدر کنیم.از رفتن! ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید