نیایش

 

  یا رب الکریم 

الهی دستی ده در راهت توانا. باراللها زبانی عطا فرما در گفتار درست تیز و برنا. خدایا قدرتی بده کوشا در برابر نابودی ستم و ستم پیشگان.

 پروردگارا پایی بپرور که بتواند طریق حق پیماید و پایدار بماند تا آخر در راه تو که آن بهترین است.

 ایزدا بر علم من بیفزا تا فتح کنم قلل دانشهای عالم را و برهانم از فلاکت انسانها را. خداوندا بر ما ارزانی دار قدرت تصمیم، اراده انجام، شوکت و جلال سربلندی، افتخار بودن و داشتن. ای پناه بی‌پناهان بر من ببخش داشتن را برای دانستن؛ حمله بر اهریمن سد محکم باشم بر خصم. مبارز در برابر غدار عالم. ای قادر متعال بر من ببخش توانایی ایستادن در برابر زور و چپاول دشمنان این ملک و این فرهنگ و قدرتی عطا کن برای جنگیدن در برابر مهاجمان بر این کشور و ارزشهای بزرگش، بر خواستهای بحقم بیفزا و قدرت نگهداریش ده. 

/ 0 نظر / 9 بازدید