سبز

یاهو

نشسته ام

فرد و زوج

جمله گرفتن

حرف شدن

راه بردن

سبز گیاه

شسته دست

نشسته در کنار سبزه

سبزه زاران

فرو افتاده یک در غلطان در میان سنگ لعل

باز نشسته در این سوی جوی

جوی آب

نهر پر آب

در باران اندک

فراوانی باد

چقدر دستم کوتاه ست

از سنت دریافت هدیه

منتظرت

هستم یا باشم

فرقش چیست

دلم گرفته

در این سبزی سبز بهاران

نشکفته گل

مادر ندیده

غم او را گرفته

باز باید شاد شد

بعد از غم او

هفته ها بگذرد

شاید هم روزهای سرد غم

/ 2 نظر / 14 بازدید
من شقایق...

روح همه ی مادر هایی که در بین ما نیستند شاد و یادشون گرامی [گل][گل][گل]