دلسوزان ما

یا رحیم

هر وقت گربه ای محض رضای خدا موش گرفت

اجنبی هم محض رضای خدا به حال ما دل خواهد سوزاند.

میرزا تقی خان امیر کبیر

/ 1 نظر / 13 بازدید
آقامرتضی

نظر این بخش خالی بود. گفتم ناراحت نشی.