کتابی که با همکاری برادرزاده ام کاظم نوشته ام

معدن میدوک سال 1385

تاسوعا پیر کنز حسین آباد ANAR

اطفا حریق سال 85 مدرسه بافقی