بنام عادل بی همتا                                      

حالا این یکسال که می‌گذرد همه در بی‌فکری است.

کمی هم باید فکر نمود به اینکه چطور باید فکر کرد.

برای فکر کردن باید کمی کمتر خورد.

 این همه  که میخوریم جای فکر کردن را می‌گیرد.

 پس باید تعادلی برقرار کرد بین آن یازده ماه و این یکماه.

این ماه هم اگر بخواهیم باز بخوریم دوباره جای تفکر را بسته‌ایم.

فکر آزاد با شکم پر مشکل است! اصلاْ در تضاد است.

جای فکر و عمل درست و معده پر دور از هم است.

سلامت تن هم با پر شدن شکم بهم خواهد خورد.

این ماه صیام برای برقراری تعادل بدن:روشنی و سلامتی ... با تحریم شکم ممکن است.

یعنی جسم و روح یا جان و تن بهترین است.

وقتی چند گاهی شکم خالی ماند مغز به فکر واداشته می‌شود.

فکر در جایی به شکوفایی نزدیک می‌شود که بدن کمی سختی بخود بگیرد.

تحریم شکم برکت می‌آورد.

وقتی تعادل برقرار شد آنموقع می‌توان قضاوت کرد.

......راستی مبادا حالا سحر و افطار چنان کنید.مگر می شود با شکم پر....... پرواز کرد؟؟؟؟

تلافی روز را در سر سفره افطار در آورید.

بگذارید شکم کوچک شده همانطور بماند.

زیادی نخورید.کمی تحمل کنید. به مقداری بخورید که ضعف نکنید نه اینکه گرسنه هم نشوید.

.... اگر چنین کنید همان آش و همان کاسه.

... وادامه بدهید بعد از این ماه هم ..... که شکم‌چرانی نکنیم.

وگر نه عقل می‌رود مرخصی.

تعادل برقرار کنید و .....

    ***سلامت باشید***