بنام قادر بی همتا                                    

یَأیّهاالّذین ءَامنوا کُتبَ علیکم الصّیام کَما کُتِبَ علَی الّذینَ مِن قبلِکم لعَلَّکُم تَتَّقُون 

                                                    (۱۸۳بقره)

ای اهل ایمان! روزه داشتن بر شما فرض گردید٬ چنان که امم گذشته را فرض(واجب) شد. (و این دستور برای آن است که) شاید پاک و پرهیزکار متقی شوید! 

شاید ارتباطی بتوان بین ماه در پیش و سکوی پرش یافت.

این ماه یک سایت سکوی پرش است که می‌توان از آن بهره برد.

شرطی دارد و آن اینکه برای پرش باید قوی بود یا قوی بر سکوی پرتاب ضربه زد ٬ همه می‌دانیم که هر چه بر سکوی پرش محکمتر ضربه بزنیم  بیشتر می توانیم بجهیم.

سوالی که مطرح می شود اینکه این سکو چیست؟

نفس و هوای نفس همان سکوی پرش است و هرچه بر نفس ضربه قوی تری وارد کنیم پرواز روح بیشتر خواهد بود.

ماه رمضان این فرصت را ایجاد می کند که بتوانیم بر هوای نفس فائق آییم و بتوانیم محکم بر آن ضربه زنیم.

وقتی که در این ماه طعام خوشمزه و لذیذی را مشاهده می کنیم و هوس خوردن فراوان به ما دست می دهد براحتی از آن می گذریم و شاید هم بسختی این همان ضربه زدن برای پریدن است، یا وقتی که آب سرد و گوارایی را می بینیم و از تشنگی توانمان از کف رفته و هیچ تحملی نداریم و می خواهیم آب را با ظرفش بنوشیم از آب می گذریم این هم یک پریدن بر سکوی پرش است.

وقتی گوش ،زبان، چشم ، دست و پا و..... را از یازیدن بر حرام خدا باز می داریم اینجا هم پا کوبیدن بر هوای نفس همان سکوی پرتاب است.

هرچه بر هوای نفس بیشتر فشار و ضربه وارد کنیم مسلم بیشتر پرواز روح را انجام داده ایم . حال برای اینکه بتواند این پرش ما را تا سکوی پرش بعدی برساند خداوند تبارک و تعالی یکماه فشار بی امان را بر هوای نفس بر ما لازم(فرض) کرده است.

اما این ضربه زدن و پایمال کردن هوا و هوس کار آسانی نمی‌نماید و سخت و دشوار بنظر می‌رسد ، ولی واقعیت این نیست وقتی وارد کارزار می‌شوی مثل انجام هرکاری سخت بنظر می‌رسد ولی وقتی دست به انجام آن شدیم می‌بینیم که مشکل آنچنانی هم نبود.

اینکه انسان از انجام آن واهمه داشته باشد خود شیرینی آن است و اینکه انسان خود را قادر به انجام آن ببیند یک حلاوتی ایجاد می کند.

این لگدمال کردن هوای نفس آنقدر سخت و مشکل است که پیامبر از آن تعبیر به  جهاد اکبر کرده است ٬یعنی جنگیدن در میدان نبرد که جان انسان در خطر قرار می‌گیرد یک جهاد اصغر است اما جنگیدن با دشمن درونی یک جهاد اکبر است چون این دشمن در درون انسان لانه کرده و هر لحظه و در هر مکان تو را هدف قرار داده است اما دشمن بیرونی هم میدان نبردش مشخص است و هم هدفش و هم نوع کارزارش و هم زمان‌اش. هر چه بیشتر بر اهمیت کار می افزاید و این میدان جنگ دارد فراهم می‌شود باید بکوشیم که بتوانیم از میدان نبرد اکبر سرفراز بیرون آییم.

قرآن در آیه فوق خوب اشاره‌ای دارد روزه را بر شما واجب کردیم همانطور که بر امتهای قبلی نیز چنین بود تا شاید متقی و پرهیزگار شویم.

نکته مهمی در اینجا نهفته و آن کلمه شاید است.

خدایا بما توانی عطاء کن که حتماً موفق شویم.

...... آزادی روح پیدا کردن و معنوی شدن اراده‌ای قوی می‌خواهد و آن فراهم نمی‌شود مگر اینکه بر تمام نفسانی‌ات بجنگیم. فصل برداشت سکوی پرشی قوی تر

اما امسال در شهرمان و بیشتر استان و بعضی از بخش‌های دیگر این ماه درست مقارن شده است با برداشت محصول.

 آنهایی که با محصول پسته سروکار دارند می‌دانند که در این فصل پسته چینی از پرکارترین فصول است و بسیار انرژی بر است و طاقت فرسا ٬  تقریبا شبانه روز باید کار کرد و حال درست شروع برداشت محصول و شروع ماه مبارک رمضان کارها را مشکل می‌کند و مرد راه می‌خواهد که بتواند این دو مشکل را حل و فصل کند. اما می دانیم که با همه سختی شدنی است ٬ توصیه اینکه نمی‌شود را کنار بگذاریم.

سی و پنج ـ شش سال قبل که حقیر هشت - نه سال داشتم هم این اتفاق افتاد آن سالها که بیشتر کار ارباب رعیتی بود باید ساعت شش و نیم صبح در محل باغ باشیم یعنی صبح زود (هوای سرد )و تا دو ونیم بعد از ظهر(هوای گرم) درست هشت ساعت کار انجام می دادند و کارگران بدون استثناء این زمان را کار می‌کردند و روزه می‌گرفتند چون آبی به کارگران داده نمی‌شد و  من تجربه آن سالهای سخت را با روزه گرفتن دارم و می‌دانم که شدنی است. فقط از خدا بخواهیم که بر شدن ٬اراده مان دهد و نه .......

مسلماً اجر و مزد این روزه ها خیلی بیشتر از روزه با استراحت است.

بنظرم این از همان سکوهای پرشی است که می تواند پرواز فراسو را مژده دهد.

««یا حق»»