بنام بهترین گردآورنده                                          

گروه، گروه مي‌آيند. از اينجا و آنجا، اينها جمع شده‌اند هر کدام با يک ظاهری ، هر کس با شخصيتی که دارد. هر دسته‌ای شايد لهجه‌ای يکسان داشته باشند. در آنها هم تفاوت می‌بينی همه متفاوت هستند. يکی تيره پوست ديگری مشکی چشم آن يکی موی بور، نمی‌دانم هر کدام نوعی هستند، ولی همه در اينجا برای يک هدف جمع شده‌اند.جمعی در گرد تو به امیدی از دو و نزدیک

هدف برای آنها يکی است.

اين هدف است که اين گونه‌های  متفاوت را گرد هم جمع نموده است.

بايد بکاوی از درون آنها، تا در يابی که

چقدر بهم نزديک هستند. اينها برای

ارزشهايی که می‌شناسند با هم

شده‌اند. گردهمايی شايد کارايی

ندارد اما هدف يکی است چه

زيباست هدف گردهمايی.