بنام  قادر متعال                                                  

هرگز این باور را در خود یافته‌ای که چقدر گرفتار و در بند هستیم؟

اسیری در همه آنها می‌توان دید!

اسیر کار و گرفتاریهای شغلی.

اسیر پول و گردشهای مالی و گرفتاری بانکها و صرافی‌.

گرفتار مسافرت و سختی‌های آن.

اسیر زن و بچه و مشکلات آنها.

گرفتار خانه و زندگی و اعوامل هزار توی آن.

گرفتار بیماری و  بیمه و بیمارستان و  اداره.

هر چه را که فکر کردم همه نشان از گرفتاری داشت و غم  آن.

وقتی را بگذار تا ببینیم که این اسارتها چگونه برای چی و چطور سر تا پای ما را در بند کرده‌اند.

ای کاش بشود این بیماری اسیری را درمان کرد.

می‌دانیم که وقتی از اینها رهایی می‌یابیم٬

که فکرمان را اعتلا ببخشیم و  آرزوهایمان را اسیر   و گرفتار.!

و نجات دهیم خودمان را از دنیا و زخرفات آن.

آیا می‌شود!؟

چگونه زیستن را می خواهم