یک شب خاطره ای سال 1364 قبل از عملیات والفجر8

این عکس بخاطر اینکه خیلی خاطره ای است فقط! یک ماه نگهداشته خواهد شد!

 چرا؟ نمی‌دانم.!!!