مسخره ترین دفتر پست برای مردم انار

اصلاْ منتظر نامه ها و بسته های پستی خود نباشید.

حتی قبض تلفن همراه خود.

 رئیس پست: دفتر انار ما پرسنل ندارد.

 رئیس مخابرات: ما هزینه پستی قبوض را به پست پرداخت کرده‌ایم.!!!!!!!!!