یــــــا هــــادی                      

از هوس بدور شده؛ نزديك به خطر، همچنان در نگاهش عشق موج مي‌زند. مي‌گويد مرا درياب. وقتي او را خوب مشاهده مي‌كني مي‌فهمي كه او تو را از دل و جان مي‌خواهد بر گُرده زمان با تازيانه ره پيموده. اسب حقيقت را دارد، باچشمان تيزبين همه را درك مي‌كند. او قدرت انديشه را به زير كشيده، ترك مخاصمه كرده، تو و ديگران را در اين حال يافته، بسيار راها پيموده. دنيا ديده تمام است. بر سختيها فائق آمده گويي بر اندام شفقت لباس پوشيده. بر برهنگان توان بودن نهاده و براي مساكين قدرت سكنت افراشته. بر همه كجي‌ها و بديها راستي افراخته او پرچم صداقت افراشته و همچنان تورا به اين بيرق رهنماست , او هدايتگر توست.

راهنمای تام