بسم الله الرحمن الرحیم

دستانم را می بينم که چگونه حرکت می کند در دلم يک آزادی برآمده است؛ او را می شناسم خوب درکش می کنم شايد اين همان تصميم باشد که اول بايد می گرفتم، چرا آنرا عملی نکرده ام خود در حيرت آنم؛ بالاخره اين فکر چگونه بر من آمد خود در شگفتم، آخر آمده پس بايد آنرا قدر نهاد ميشود گفت اين خوب،خوب است.

آهای زندگی مرا درياب من به پايان فکرهای نابخردانه رسيده ام. آهای مردم مرا در خود جای دهيد، من پايان داده ام همه آنچه را که دوست نمی داشتيد. آهای راهنمايان, مرا هدايت نماييد که بسيار اين سالها دور شده ام از راه مستقيم. باورم نيست که به پايان رسيده است، چه خوب است پايان بديها و شروع خوبيها.

پايان همه فسادها، خرابها، نکبتها، نقمتها و شرها.