اگر شوراهای اسلامی شهر و روستا درست کار کنند می‌توانند جلوه‌ای از مشارکت مردم را به نمایش بگذارند.

امید که چنیین باشد.

شما چه نظری دارید؟

شورای عالی استانها