‹‹بسم الله الرحمن الرحيم››

در اولين تجربه می‌دانم که نيست ولی شايد که ترس را بتوان در کلامش درک کرد، در ذهنم خطور کرده يک پيام گذاشته نمي‌توانم آنرا خط بزنم دور نمي‌شود، نگاهم را به او گره مي‌زنم؛ بهترين پيامی که در من زندگی را آغاز کرده همين است. ترس از امتحان اين امتحان همان درک صحيحی است که دارم او بايد امتحان بدهد راهی ندارد، پس پيام درونيم درست حدس زده است. امتحان هميشه مشکل ساز است؛ امتحان! برگزار کننده هر که می‌خواهد باشد، امتحان دهنده در خود ترس می‌کارد راهی جز اين  هم در او گذر پيدا نمی‌‌کند. چه سخت ما را می‌آزارد. يک سوال بزرگ در ما می‌پرود، امتحان هميشه درک مشترک ما و استرس ساز است، امتحان برای همه سخت است. امتحان هميشه امتحان است.