‹‹ بنام خالق بی همتا››

چنان مي‌نمايد كه قادر است؛ آه مي‌بينم كه او توانايي دارد. در رگه‌هاي صورتش هيچ نشان ضعف ديده نمي‌شود او مي‌تواند كه مي‌نمايد. من او را بارها ديده‌ام همچنان پابرجاست چون كوهي استوار در برابر باد از تيشه زبان هيچ واهمه‌اي ندارد. تبر نيشخند بر او كارگر نيست. او توانايي دارد. قدرت تحمل دارد. بر جاي جاي اين ملك استواريش را ديده‌ايم. از دشمن نمي‌هراسد چرا كه در كلامش تزلزلي نمي‌شناسي انگار كه كلامش يك وحدت دارد؛ در چهره‌اش قدرت مقاومت به زبانش كلام وحدت در دستانش توان شكستن استخوانهاي شياطين. اين بودن را افتخار ماست تا باشد ايستادن در برابر ظلم و ظالمان. الهي به او پايداري در انجام نيات خير عطا فرما و مارا براي همراهيش. او دلير مرد روزگارمان است  .