الهی توفقمان ده تا پرچمی از تعهد بر دوش, تن پوش تقوا بر تن و عصایی از توکل در کف, راه تکلیف پوییم و رضای تو جوییم.