بسمه تعالي

گفت: مي‌آيم، ولي نيامد. گفت: مي‌روم، ولي نرفت. گفت: مي‌شنوم، ولي نشنيد. گفت: مي‌آورم، ولي نياورد. گفت: مي‌بينمت، ولي نديد. گفت: مي‌شناسمت، ولي نشناخت. گفت: مي‌خواهمت، ولي نخواست. گفت: دركت مي‌كنم، ولي نفهميدتم. گفت: رحمت مي‌كنم، ولي رحمم ننمود. گفت: مي‌رسانمت، ولي نرساند. گفت: قربانت مي‌شوم ،ولي تقرب نجستتم.

گفت: عاشقتم، ولي عشقي نورزيدتم. گفت: تعليمت مي‌دهم ،ولي تعليمي نداد. گفت: مي‌رهانمت ،ولي نرهانيدتم. گفت: مي‌سازمت، ولي نساختتم. گفت: مي‌برمت ،ولي نبردتم. گفت: دادت گيرم از ظالمان ،ولي نگرفت دادي از ستمكاران زمان. گفت:  مي‌فرستمت به بالاترين درجه، ولي نبر به آنچه كه گفته بودتم. گفت: الان زمان وفاي به عهد است، گفت الان وقت آن است كه انجام دهم آنچه را كه گفته‌ام . گفت ........

مي‌بينم، مي‌فهمم، بالا روم، پايين سرزنم. هست وعده‌اي و نيست عمل به وعده‌ها .